Privatlivspolitik – FLEXLEASING.NU A/S

Hos FLEXLEASING.NU A/S (herefter ”FLEXLEASING.NU”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne privatlivspolitik fastlægger retningslinjerne for vores måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Du bedes venligst læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til FLEXLEASING.NU.

1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

FLEXLEASING.NU A/S

Trigevej 20, Søften

8382 Hinnerup

CVR-nr.: 32468330

E-mail: mail@flexleasing.nu
Tlf.: +45 7020 3670

2. TYPER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger om dig, hvis du, dit firma eller begge i kombination indgår en kontrakt med eller gennem os om privat-, erhvervs- eller splitleasing af din næste bil eller i forbindelse med, at du undersøger mulighederne herfor. Vi behandler også dine oplysninger, når du besøger os eller kommunikerer med os, fx via e-mail, telefon eller almindeligt brev, eller i forbindelse med at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller deltager i en af vores konkurrencer eller events.

De kategorier af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

Dit navn
Din adresse
Dine kontaktoplysninger, fx e-mailadresse, telefonnummer mv.
Fødselsdato
CPR-nummer
Betalingsoplysninger, herunder konto- og PBS-oplysninger
Økonomiske oplysninger, herunder løn-, skatte- og formueforhold samt kreditvurdering
Oplysninger relateret til dit aftaleforhold med os, herunder oplysninger om bilmodellen, stel.nr, nummerplade, kørselsmønster/-behov
Kommunikation med eller omhandlende dig
Oplysninger fra GPS-tracker, der tjener forsikringskrav eller førelse af kørebog, forudsat en sådan sporingsanordning er monteret og Flexleasing.nu er overladt administrative pligter i den forbindelse
Oplysninger fra identikationspapirer, herunder pas, kørekort, sygesikringsbevis
Oplysninger fra profiler på sociale medier
Lovpligtig dokumentation efter hvidvaskloven

3. ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

Opfyldelse og administration af kontrakter du, dit firma eller begge i kombination indgår med eller gennem os, eller aktiviteter med henblik på indgåelse af sådanne, herunder fakturering og anden opkrævning af betaling, ydelser, etc.
Markedsføring af virksomheden, herunder via udsendelse af nyhedsbreve, afholdelse af konkurrencer og events
Kundeservice og generel kommunikation
Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning, herunder hvidvask-, bogførings-, skatte og afgiftslovgivningen
Opfølgning på indgåede kontrakter, herunder udsendelse af kundetilfredshedsundersøgelser
Håndhævelse af FLEXLEASING.NU’s standardvilkår
Forhindre, opdage, undersøge og bekæmpe sikkerhedsbrud, svindel og andre potentielt ulovlige aktiviteter, samt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

4. GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

Opfyldelse af kontrakt med dig eller indgåelse af en sådan (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
Samtykke i forhold til udsendelse af nyhedsbreve (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
Legitim interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser, forbedre samt udvikle vores services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f)
Behandling af dit CPR-nummer jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, herunder videregivelse af dit CPR-nummer, hvis videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne sikre din entydige identifikation (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3)

5. VIDEREGIVELSE TIL ANDRE DATAANSVARLIGE OG OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med FLEXLEASING.NU leverer relevante ydelser. Det kan fx være IT-leverandører. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instrukser og i henhold til indgåede databehandleraftaler.Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til tredjeparter uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder eller i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

Offentlige myndigheder, herunder SKAT, Hvidvasksekretariatet m.fl.
Selskaber, der er nødvendige af hensyn til opfyldelse af kontrakten med dig, fx banker og finansieringsselskaber, forsikringsselskaber, værksteder, synsvirksomheder og forhandlernetværk, potentielle købere og andre samarbejdspartnere.
Advokater og anden inddrivelsesvirksomhed
Revisorer
Politiet
Domstole
Danmarks Nationalbank (statistik)
I forbindelse med FLEXLEASING.NUs udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af FLEXLEASING.NU. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet FLEXLEASING.NU har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage ændringer af kommerciel karakter.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der befinder sig i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontrakter.

6. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

I visse tilfælde er vi af hensyn til lovgivningen forpligtet til at opbevare personoplysninger om dig i længere tid, herunder:

Løbende regnskabsår + 5 år for personoplysninger, der fremgår af regnskabsmateriale, jf. bogføringslovens § 10
5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning, jf. hvidvasklovens § 30, stk. 2.

7. SIKKERHED

Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

Derfor har vi implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores behandling af dine personoplysninger lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod utilsigtet tilintetgørelse, tab, ændring, offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Følsomme og/eller fortrolige oplysninger vil alene blive transmitteret i krypteret form iht. Datatilsynets vejledninger, foruden at vores medarbejdere er underlagt fortrolighed.

8. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven og hvidvaskloven
Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet

9. SPØRGSMÅL OG KLAGE

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

FLEXLEASING.NU A/S

Adresse: Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

Telefon: +45 7020 3670

E-mail: mail@flexleasing.nu
Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitk fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nedenfor blive opdateret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside ”www.flexleasing.nu”. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

***

Version 1.0 / 2020